APPLY NOW

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” προσκαλεί υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες για τον νέο κύκλο σπουδών 2021-2023

School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
The Postgraduate program “Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design
invites candidate students to apply for the new cycle of studies 2021-2023

EN (ακολουθεί το κείμενο στα ελληνικά)

Key dates for the application and admission process
May 4th 2021 submission opening
July 12th 2021submission deadline September 6th deadline extension for limited positions
July 2021 : Interviews of the candidates. September 2021: 2nd group of interviews for limited positions
Application Guidelines: If you have any questions about applying to our Program, please contact the Admissions Office at advanceddesign@arch.auth.gr or call +030 2310 995510.
Please be aware that the preferred method of communication is via email.
Undergraduate applicants, please be aware that it is your responsibility to ensure that any email address provided on your form is valid. You should check your spam or junk folders regularly to make sure you do not miss any communications regarding your application. Please read carefully the following application process guidelines, if you are considering applying to the Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design program.

Please:
1. Make sure that you meet the entry requirements for our program.
2. Check our English language requirements, if your previous education has not been conducted in English.
3. Be prompt with the application deadlines. In general, you should apply as soon as you can before the deadline.
4. There 2 ways of sumbission by post/courier or via email. If you choose post or courier submit your application on a hard copy mailed with the rest of your submission. The portfolio can be sent either in a hard copy (prefered option) or as a digital file (labeled CD, DVD or link clearly stated and found in the folder submitted). The post address is:
POSTGRADUATE PROGRAMΜΕ
‘ADVANCED DESIGN: INNOVATION AND TRANSDISCIPLINARITY IN DESIGN’
SCHOOL OF ARCHITECTURE
FACULTY OF ENGINEERING BUILDING, 7th Floor
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
AUTH CAMPUS, 54124 THESSALONIKI, GREECE Attention, confirm the submission of your application by sending an email to the address: advanceddesign@arch.auth.gr
If you choose to sumbit via email advanceddesign@arch.auth.gr send by We Transfer in one zip file up to 100MB that includes your application, all required documents and digital Portfolio or link clearly stated and found.
Applications must be supported by:
(1) Application form – (you can download the application form here).
(2) Two applicant’s photos (passport style).
(3) ID or passport copy.
(4) Curriculum vitae.
(5) Transcripts (in English) for all qualifications that are relevant to your application (make sure that you include a copy of the transcript of your degree/diploma); Graduates of Greek Universities do not have to submit translated qualifications transcripts.
(6) Transcripts of all courses completed during your study.
(7) English language certificate level C1 (if C2 is achieved 5 points are granted to the candidate towards his/her overall score).
(8) Two recommendation letters in either Greek or English.
(9)
Portfolio of relevant work.
(10) Letter of intention in English. (Length of 500 words).
5. Await decision

More Info:
Tania Katsiou
Secretariat of the Postgraduate
Email advanceddesign@arch.auth.gr
Tel +30 2310 995510


GR

Σημαντικές ημερομηνίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και αποδοχής
4 Μαϊου 2021: Έναρξη υποβολής αιτήσεων
12 Ιουλίου 2021: Προθεσμία υποβολής 6 Σεπτεμβρίου: Παράταση υποβολής αιτήσεων για περιορισμένες θέσεις
Ιούλιος 2021: Συνεντεύξεις των υποψηφίων Σεπτέμβριος 2021: 2ος κύκλος συνεντεύξεων
Οδηγίες Αίτησης:
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση στο Πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τo Γραφείο Αιτήσεων στο advanceddesign@arch.auth.gr ή στο τηλέφωνα 2310995510.
Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Οι προπτυχιακοί αιτούντες πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε στη φόρμα σας είναι έγκυρη. Θα πρέπει να ελέγχετε τους spam ή junk φακέλους σας τακτικά και να βεβαιώνεστε ότι δεν θα χάσετε επικοινωνίες σχετικά με την αίτησή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες της διαδικασίας αίτησης, αν σκέφτεστε να αιτηθείτε εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ‘Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό’.
Παρακαλώ:
1. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμά μας.
2. Ελέγξτε τις απαιτήσεις στην αγγλική γλώσσα, εάν η προηγούμενη εκπαίδευσή σας δεν έχει διεξαχθεί στα αγγλικά.
3. Να είστε συνεπείς ως προς τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης.
Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να κάνετε την αίτηση το συντομότερο δυνατόν πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
4. Υπάρχουν δύο τρόποι υποβολής ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά. Αν στείλετε τον φάκελο υποψηφιότητάς σας μέσω ταχυδρομείου ή courier, υποβάλετε την αίτηση σας σε έντυπη μορφή, καθώς και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα. Επίσης, το portfolio μπορεί να αποσταλεί είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή (σε CD ή DVD που φέρει τα στοιχεία σας ή σε link διασύνδεσης που αναφέρεται με σαφήνεια στο φάκελο υποβολής). Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΔΡΩΝ 7ος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΘ, Τ.Κ. 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Προσοχή, θα πρέπει να ενημερώσετε με email στη διεύθυνση advanceddesign@arch.auth.gr για την ημερομηνία αποστολής του φακέλου. Αν στείλετε ηλεκτρονικά τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας, τότε μπορείτε να στείλετε 1 αρχείο σε μορφή zip με μέγεθος έως 100ΜΒ μέσω We Transfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση advanceddesign@arch.auth.gr που θα περιέχει την αίτηση, τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα και το ψηφιακό σας πορτφόλιο ή το σχετικό link διασύνδεσης που θα αναφέρεται με σαφήνεια στο αρχείο υποβολής.
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

(1) Συμπληρωμένο Έντυπο αίτησης (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ).
(2) Δύο φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου) του αιτούντος.
(3) Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
(4) Βιογραφικό σημείωμα.
(5) Βεβαιώσεις από όλα τα προσόντα που είναι σχετικά με την αίτησή σας (βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει ένα αντίγραφο του πτυχίου ή διπλώματος σας). Οι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων δεν χρειάζεται να υποβάλουν μεταφρασμένες βεβαιώσεις στα αγγλικά.
(6) Βεβαιώσεις από όλα τα μαθήματα που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
(7) Πιστοποιητικό επιπέδου γλωσσομάθειας C1 της αγγλικής γλώσσας (αν υπάρχει πιστοποιητικό επιπέδου C2, τότε ο υποψήφιος επιβραβεύεται με 5 βαθμούς ως προς τη συνολική βαθμολογία).
(8) Δύο συστατικές επιστολές στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
(9) Portfolio με τις εργασίες σας.
(10) Επιστολή προθέσεων στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (εώς 500 λέξεις).
(11) Μια υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι γνήσια και αληθή. Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να γίνεται από τη δημόσια υπηρεσία https://www.gov.gr/

5. Αναμονή απόφασης

More Info: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τάνια Κάτσιου
Email advanceddesign@arch.auth.gr
Tel +30 2310 995510 / 6978811143 (11:00-13:30)